Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην «MMK SOLUTIONS», εφεξής «Εταιρία», αναγνωρίζουμε τη μέγιστη σημασία που έχουν τα προσωπικά σας δεδομένα και ο σεβασμός και η προστασία τους, σε συμμόρφωση πάντα με τα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο αποτελεί για εμάς δέσμευση.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας, για να ενημερωθείτε για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών που σχετίζονται με εσάς. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την υπογραφή της εκάστοτε σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας που προσφέρουμε.
Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να καθοριστεί και να διατυπωθεί το γενικότερο πλαίσιο και οι βασικές αρχές που θέτει και εφαρμόζει η Εταιρία μας, όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητάς τους. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται για όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που διαχειρίζεται η Εταιρία μας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, είτε ως Υπεύθυνη, είτε ως Εκτελών την Επεξεργασία.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Α.Δ.Τ., διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου, IP, αναγνωριστικό cookies και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας.

2. Τι πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδες της Εταιρίας μας, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσωπικής φύσης. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό, τη διεύθυνσή σας, το τηλέφωνό σας, το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας. Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες, θα συλλέξουμε υποχρεωτικά το όνομά σας και τη διεύθυνση email.

Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, επισκεφθείτε τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy).

3. Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς. Συγκεκριμένα, μάς παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για να συμμετάσχετε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ή όταν εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

4. Χρήση – κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια συμμετοχής σας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, για την υποστήριξη ή την πληροφόρησή σας σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρίας μας, όσον αφορά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, Ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς και περαιτέρω ενημέρωσή σας για τις δραστηριότητές μας, απάντηση σε αιτήματα και ερωτήματά σας καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των υπηρεσιών μας. Επίσης για την ανάλυση της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων μας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας.
Κατά κανόνα η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από τον Νομοθεσία / Κανονιστικό πλαίσιο ή όταν λειτουργούμε ως «ενδιάμεσοι» και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε μία υπηρεσία μας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε για τη διαβίβαση όταν αυτή απαιτείται.

5. Αποθήκευση – προστασία των προσωπικών δεδομένων
Τα κέντρα δεδομένων μας όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.
Στην Εταιρία διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο Προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι), συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας.

6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων
Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για να συμμετάσχετε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι το χρονικό διάστημα που διαρκεί το πρόγραμμα με την προσθήκη τις χρονικής διάρκειας που πηγάζει από τη φορολογική και οικονομική νομοθεσία.
Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, είναι το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών.
Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται.

7. Τα Δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς κάποια χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα.

  • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και η «Επιχείρηση» θα προβεί στην άμεση διόρθωση τους.
  • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη παύση επεξεργασίας από την «Επιχείρηση» των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από την «Επιχείρηση» των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο φορέα/οργανισμό.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρία με αποτέλεσμα να υποστείτε υλική ή όχι ζημία, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Εποπτική Αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr.
Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε με την ομάδα απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mmksolutions.gr ή γράψτε μας στη διεύθυνση: MMK SOLUTIONS ,  Λ. Συγγρού 196, ΤΚ:17671.

8. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρία μπορεί να τροποποιεί περιοδικά και να αναθεωρεί και βελτιώνει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική. Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε επιλογή για την μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.