Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan).
  • Υλοποίηση και Διαχείριση Έργων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
  • Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας (Viability-Feasibility Plan).
  • Μελέτες Επενδυτικών Αναγκών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
  • Σύνταξη και Παρακολούθηση Οικονομικού & Χρονικού Προγραμματισμού Έργων.
  • Σχεδιασμός-Οργάνωση Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
  • Εκπόνηση Sales & Marketing Plan.
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών (Διαδικτυακές πύλες-portal, mobile εφαρμογές).
  • Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (CRM).
  • Αξιολόγηση-Προώθηση Έργων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.